مـــطــــرود / رمـــان / دومین اثر درســـا فـــولادفـــر

In Stock

فولاد فر در دومین تجربه رمان نویسی خود با طیفی از اشخاص روبرو شده و بعد وسیعی از افکار انسان هایی را که کنج عزلت گزیده اند به رشته ی تحریر در آورده. این رمان نتیجه ماه ها روبرویی و تحقیق نویسنده بوده است. شاید بدین خاطر است که با خواندن این اثر نمی توان چیزی جز حقیقت را در اثر یافت: اینک بخش کوتاهی از این رمان زیبا را با هم می خوانیم:

همه ی ما طرد شده ایم و به همان اندازه دور انداخته ایم. مطرود روایت ماست.

380/000ریال