محمد خان نویسنده انگلیسی – پاکستانی با کتاب من تندر هستم. (ترجمه معین مهندس)

روت توماس نویسنده انگلیسی با کتاب برف روی نوار شمالی ( ترجمه سینا فیروزی)

سارا آرمسترانگ نویسنده انگلیسی با دو کتاب گرگ های خیابان لنینسکی و سارهای بخارست.  ( ترجمه معین مهندس و محدثه صادقی)